Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт емітента за 2012 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Т.в.о. директора

 

 

 

Лобова Оксана Петрiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

35985756

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

0563739793 0563739793

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

sc_capital@academy.in.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" №

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

п.1.Основнi вiдомостi про емiтента: - г') iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi – впроваджувана Емiтентом дiяльнiсть не потребує лiцензування; - д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - не заповнено, бо Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств; - е) iнформацiя про рейтингове агентство - не користується, тому що Емiтент здiйснив закрите (приватне) розмiщення акцiй; - є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється акцiонерними товариствами. п.4. Iнформацiя про посадових осiб емiтента: - б) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - не заповнено, оскiльки посадовi особи не володiють акцiями емiтента. п.9 Вiдомостi про цiннi папери емiтента: -б) iнформацiя про облiгацiї - в звiтному перiодi облiгацiї не випускались - в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - в звiтному перiодi iншi цiннi папери Емiтентом не випускались; - г) iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери Емiтентом не видавались; - г') iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - власнi акцiї не викуповувалися; - д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - виданих сертифiкатiв цiнних паперiв в звiтному перiодi немає. п.11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово - господарську дiяльнiсть емiтента: - г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також- г') iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; п.28. Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; п.29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не складено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацiй. Звiт про корпоративне управлiння* не заповнено, оскiльки ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест " не є фiнансовою установою.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

49000

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська , -

3.1.6. Населений пункт

м. Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Ленiна, буд. 30

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ №964011

3.2.2. Дата державної реєстрації

24.06.2008

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

8400000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

8400000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК ФОРУМ"

3.3.2. МФО банку

322948

3.3.3. Поточний рахунок

26008300222849

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

-

 

3.3.5. МФО банку

 

-

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

-

 

 

3.4. Основні види діяльності

69.10

Дiяльнiсть у сферi права

46.90

Неспецiалiзована оптова торгiвля

63.99

Надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiдвалюк Ольга Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1986

6.1.5. Освіта**

повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест", провiдний юрист

6.1.8. Опис

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) вiд 17.02.2012р. замiсть Каменської Марини Андрiївни, яку звiльнено з посади директора Товариства 17.02.2012р. за власним бажанням, з 20.02.2012р. на пiдставi заяви призначено на посаду директора Товариства (за сумiсництвом) Пiдвалюк Ольгу Вiкторiвну. До компетенцiї Директора вiдноситься: керiвництво роботою Товариства; затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань; подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства; затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу; прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень; забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства; вiдкриття рахункiв в банкiвських установах; вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. За 2012 рiк отримала винагороду у виглядi заробiтної плати – 1643,26 грн., у натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 1 рiк. Попереднi посади, якi обiймала: юриста, головного спецiалiста вiддiлу бухгалтерського облiку, звiтностi, документообiгу та кадрової роботи, головного спецiалiста контрольно-ревiзiйного вiддiлу, юриста юридичного вiддiлу, провiдного юриста, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами. Зараз обiймає посаду начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ "Центральний Брокер" (основне мiсце роботи), мiсцезнаходження : 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

керiвник вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу ПрАТ КУА " Академiя Iнвестментс"

6.1.8. Опис

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "СК Капiтал" (з 20.09.2010р. змiна найменування на ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест") вiд 30.04.2010р. Фiлiпську Олену Вiкторiвну обрано строком на 3 роки на посаду Голови Наглядової ради Товариства. До повноважень Голови Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi. В звiтному перiодi Фiлiпська О.В. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи – 6 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала: економiста, провiдного економiста вiддiлу депозитарної дiяльностi, начальника вiддiлу депозитарної дiяльностi, керiвника вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу. Зараз обiймає посаду начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "ФБ "Перспектива, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 (основне мiсце роботи). Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ор’єва Юлiя Олегiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

6.1.8. Опис

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "СК Капiтал" (з 20.09.2010р. змiна найменування на ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест") вiд 30.04.2010р. Ор’єву Юлiю Олегiвну обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства. До повноважень Члена Наглядової ради належить: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6 Статуту. В звiтному перiодi Ор’єва Ю.О. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи – 1 рiк. Попереднi посади, якi обiймала: економiста, спецiалiста вiддiлу депозитарної дiяльностi, фахiвця вiддiлу депозитарної дiяльностi, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами. Зараз обiймає посаду директора ТОВ "Центральний Брокер" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) - основне мiсце роботи. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашкова Людмила Леонiдiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Дилер Iнвест", провiдний фахiвець по фондовим питанням

6.1.8. Опис

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "СК Капiтал" (з 20.09.2010р. змiна найменування на ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест") вiд 30.04.2010р. Пашкову Людмилу Леонiдiвну обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства. До повноважень Члена Наглядової ради належить: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. В звiтному перiодi Пашкова Л.Л. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи – 3 роки. Попереднi посади, якi обiймала: начальника вiддiлу АСУ, начальника фiнансово-економiчного вiддiлу, провiдного фахiвця по фондовим питанням. Зараз обiймає посаду провiдного фахiвця вiддiлу з обслуговування iнвестицiйних фондiв ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) - основне мiсце роботи. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравчук Яна Валерiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

6.1.8. Опис

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" вiд 06.04.2012р. у зв’язку iз вiдкликанням з посади Ревiзора Товариства Гадяцького Юрiя Леонiдовича (на пiдставi заяви про дострокове припинення повноважень), з 09.04.2012р. обрано на посаду Ревiзора Товариства строком на 3 роки Кравчук Яну Валерiївну. До повноважень Ревiзора Товариства належить: проведення чергових (планових) та спецiальних (позапланових) перевiрок, залучення до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв, пiдготовка висновкiв до звiтiв та балансiв Товариства, надання результатiв ревiзiй i перевiрок Загальним зборам акцiонерiв чи Наглядовiй радi Товариства. В звiтному перiодi Кравчук Я.В. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи – 14 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала: бухгалтера та головного бухгалтера. Зараз обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "ФБ "Перспектива" (основне мiсце роботи), мiсцезнаходження пiдприємства: м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товариство "Тера-Iнвест"

34497058

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

02.04.2012

3528029

42.0004

3528029

0

0

0

Приватне акцiонерне товариство "Дом-Iнвест"

34497042

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

30.08.2010

2071971

24.6663

2071971

0

0

0

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

33473408

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1

08.04.2011

1500000

17.85720000000

1500000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

7100000

84.52390000000

7100000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

06.04.2012

Кворум зборів**

92.8485

Опис

Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства 2. Обрання лiчильної комiсiї Товариства 3. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 5. Звiт Ревiзора Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 фiнансовий рiк. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 8. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 9. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Ревiзором/членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 13. Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї. Iнших пропозицiй не надiйшло. Всi питання розглянутi-рiшення прийнятi.

       

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.06.2010

424/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000082267

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.000

8400000

8400000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу не було, додаткової емiсiї не було.

 


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

1.6

0

0

0

1.6

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

0

1.6

0

0

0

1.6

Опис

На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2012 р. знаходяться основнi засоби по залишковiй вартостi 1,6 тис грн. Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 „Основнi засоби”. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше 2500 грн. Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше 2500 грн. Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31 грудня 2012 р. складає 0 %. Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв складає на 31.12.2012 року вiдсутня. Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв у звiтному перiодi не визнавались. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись, на кiнець року вiдсутня. Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу, вiдсутнi. Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi. Непередбачувана орендна плата у звiтному перiодi вiдсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено. Угоди на придбання у майбутньому основних засобiв станом на 31.12.2012 р. вiдсутнi.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

8403.100

8401.900

Статутний капітал (тис. грн.)

8400.000

8400.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

8400.000

8400.000

Опис

1.Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2012 року складає 8403,1 тис.грн., статутний капiтал складає 8400,0 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.Чистi активи на початок перiоду становили 8401,9 тис.грн., на кiнець перiоду 8403,1 тис.грн. Чистi активи перевищують статутний капiтал на 3,1 тис грн.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

664

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

2406.7

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

15

X

X

Усього зобов'язань

X

3085.7

X

X

Опис:

Зобов’язання за векселями станом на 31.12.2012р. становлять 2406,7 тис. грн., iншi зобов’язання станом 31.12.2012р. становлять 15,0 тис. грн., усього зобов’язань станом на 31.12.2012р. - 3085,7 тис. грн.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

17.02.2012

20.02.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.03.2012

02.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

01.03.2012

02.03.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

04.04.2012

05.04.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

06.04.2012

09.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

2

1

2

2011

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування з першого по дев’яте та з одинадцятого по тринадцяте питання порядку денного вiдкрите та проводиться шляхом пiдрахунку голосiв, що зазначенi на картках, якi були наданi акцiонерам (представникам акцiонерiв) пiд час реєстрацiї, за принципом: одна проста iменна акцiя - один голос. Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв, якi були наданi акцiонерам (представникам акцiонерiв) пiд час реєстрацiї.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): За зберiгання протоколiв вiдповiдальний Директор.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнше вiдсутнє

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Ротацiя аудиторiв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не затверджено. ПрАТ ЮК "Правозахист Iнвест" є акцiонерним товариством, статутнi документи якого мають досить високий рiвень корпоративного управлiння вiдповiдно до чинного законодавства.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не затверджено.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс не затверджено.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

-

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

-

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

-

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

-

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

-

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

-

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

-

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

-

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

-

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

-

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

-

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

-

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

-


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

за ЄДРПОУ

35985756

Територія

 

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

0

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

70.22

Середня кількість працівників

2

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

Ленiна, буд. 30, м. Днiпропетровськ, 49000

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

0.0

1.6

- первісна вартість

031

0.0

1.6

- знос

032

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

2080.0

2080.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

2080.0

2081.6

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

0.0

0.0

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

0.0

0.0

- первісна вартість

161

0.0

0.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0.5

0.5

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

17783.4

6239.0

Поточні фінансові інвестиції

220

9187.6

3167.6

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0.8

0.1

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

0.0

0.0

Усього за розділом II

260

26972.3

9407.2

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

29052.3

11488.8

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

8400.0

8400.0

Додатковий вкладений капітал

320

0.0

0.0

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1.9

3.1

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

8401.9

8403.1

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

2406.7

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

72.5

15.0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

0.3

0.0

- зі страхування

570

0.2

0.0

- з оплати праці

580

0.3

0.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

20577.1

664.0

Усього за розділом IV

620

20650.4

679.0

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

29052.3

11488.8

 

Примітки

На балансi пiдприємства за станом на 31 грудня 2012 р. знаходяться основнi засоби по залишковiй вартостi 1,6 тис грн.
Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 „Основнi засоби”. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше 2500 грн.
Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше 2500 грн. Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31 грудня 2012 р. складає 0 %.
Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв складає на 31.12.2012 року вiдсутня.
Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв у звiтному перiодi не визнавались.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись, на кiнець року вiдсутня.
Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу, вiдсутнi.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
До складу статтi «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» Балансу включено фiнансовi iнвестицiї в сумi 2080 тис. грн., - частка у статутному капiталi ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДIТI».
До складу статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» Балансу включено фiнансовi iнвестицiї в сумi 3 167,6 тис. грн., у. т.ч. 760,9 тис. грн. фiнансовi iнвестицiї в акцiї, 2 406,7 тис. грн. - в векселi.
Визнання та оцiнка реальної дебiторської заборгованостi пiдприємством проводиться вiдповiдно до П(С)БО №10 „Дебiторська заборгованiсть”. Станом на 31.12.2012 року дебiторська заборгованiсть за послуги вiдсутня. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством в 2012 роцi не створювався в зв’язку з вiдсутнiстю суттєвих та значних сум сумнiвної дебiторської заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть пов’язаних сторiн станом на 31.12.2012 р. вiдсутня.
До складу iншої дебiторської заборгованостi у сумi 6239,0 включенi заборгованостi, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку дебiторської заборгованостi, а саме розрахунки за операцiями з цiнним паперами (векселi) 5705,3 тис. грн. (акцiї) 533,7тис. грн.
До складу грошових коштiв включенi залишки коштiв на поточних рахунках у нацiональнiй валютi – 0,1 тис. грн.
Негрошовi операцiї, пов’язанi з iнвестицiйною i фiнансовою дiяльнiстю на протязi 2012 року не здiйснювалися.
Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал, нерозподiлений прибуток.
Протягом звiтного перiоду змiн в розмiрi статутного капiталу не вiдбувалось.
Станом на 31.12.2012р. Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого Рiшенням позачергових загальних зборiв учасникiв, протокол б/н вiд 06 квiтня 2012 року, зареєстрованого 05.06.2012 р., номер запису 12241050011043020 .
Вiдповiдно до зазначеної редакцiї Статуту, статутний фонд становить 8400000 (Вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч) гривень.
Статутний капiтал сплачено повнiстю.
За рахунок отриманого прибутку за результатами дiяльностi у 2012 роцi нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2012 р. складає 3,1 тис. грн. Прибуток за 2012 рiк склав – 1,2 тис. грн.
Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.
Чистi активи на початок перiоду становили 8 401,9 тис. грн., на кiнець перiоду 8 403,1. грн. Чистi активи протягом року збiльшились на 1,2 тис. грн. Чистi активи перевищують статутний капiтал на 3,1 тис грн.
До складу статтi «Довгостроковi зобов'язання» станом на 31.12.2012 р. включенi векселя виданi термiном погашення бiльш одного року на суму 2 406,7 тис. грн.

Керівник

Пiдвалюк Ольга Вiкторiвна

Головний бухгалтер

Не передбачено


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

280.3

172.3

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

280.3

172.3

Інші операційні доходи

040

0.1

0.1

Інші доходи

050

17672.9

21213.2

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

17953.3

21385.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші операційні витрати

090

( 268.3 )

( 145.4 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

 

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 17681.0 )

( 21238.8 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 17949.3 )

( 21384.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

4.0

1.4

Податок на прибуток

140

( 2.8 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

1.2

1.4

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

Облiк фiнансових результатiв вiдповiдає вимогам П(З)БУ №3 "Звiт про фiнансовi результати" i П(З)БУ №15 "Доходи", П(З)БУ №16 "Витрати". Податковий облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу вiд 02.12.2010 року № 2755-VI.
При визначеннi доходу та витрат в звiтному перiодi використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.
Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi.
За пiдсумками дiяльностi за 2012 р. пiдприємством отримано прибуток у розмiрi 1,2 тис. грн.
Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було.

Керівник

Пiдвалюк Ольга Вiкторiвна

Головний бухгалтер

Не передбачено


Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ «ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ»
за 2012 рiк
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит»
Код ЄДРПОУ 35281710
Мiсцезнаходження: м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi 06.08.2007р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 №659400.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги зареєстроване за №4028 згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня 2017 року.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) серiї АВ №000142, видане 16.10.2012 року вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР вiд 16.10.2012 року №1475. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня 2017 року.
Керiвник з аудиту Iонова Олена Вiкторiвна
Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора №006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату – до 20.07.2017 року.
Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua
Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр № 106-2012-А вiд 20. 12.2012р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Початок проведення аудиту – 11.02.2013р.;
Закiнчення проведення аудиту – 11.03.2013р.
Основнi вiдомостi про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ «ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ»
Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ
«ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ» (далi – Товариство)
Мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Код ЄДРПОУ 35985756
Реєстрацiйнi данi: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв: 24.06.2008 № 1 224 102 0000 043020
Види дiяльностi за КВЕД: 69.10 Дiяльнiсть у сферi права;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у.;
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Керiвник: Пiдвалюк Ольга Вiкторiвна
Контактний телефон: (056) 3739793
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ «ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ» (далi - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату та примiтки до фiнансових звiтiв.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ «ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ» станом на 31 грудня 2012р. та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями).
Звертаємо увагу на той факт, що фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до П(С)БУ 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва» за наявнiстю у статутному капiталi Товариства часток вкладiв, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цього суб'єкту, якi не є суб'єктами малого пiдприємництва, у розмiрi що перевищує 25 вiдсоткiв.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 «Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку» та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)»
1. Активи
За станом на 31.12.2012 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року зменшились у 2,53 рази i вiдповiдно складають 11488,8 тис. грн.
Зменшення активiв вiдбулося в основному за рахунок зменшення суми iншої поточної дебiторської заборгованостi на 11544,4 тис. грн. та суми поточних фiнансових iнвестицiй на 6020,0 тис. грн.
На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.
2. Зобов'язання
Станом на 31.12.2012р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012р. зменшились до рiвня 3085,7 тис. грн., тобто у 6,69 рази.
Зменшення зобов'язань вiдбулось за рахунок зменшення iнших поточних зобов’язань на 19913,1 тис. грн.
На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.
3. Власний капiтал
На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.
Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1.
Таблиця 1.
Стаття Залишок на кiнець року, тис. грн.
Статутний капiтал 8400,0
Нерозподiлений прибуток 3,1
Збiльшення власного капiталу, вiдбулось за рахунок отримання Товариством у поточному роцi прибутку.
4. Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2012р. становить 8403,1 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485).
5. Сплата статутного капiталу
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2012 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.
Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, Протокол б/н вiд 06.04.2012 р., зареєстровано 05.06.2012р. № 12241050011043020).
Вiдповiдно до зазначеної редакцiї Статуту статутний капiтал Товариства становить 8400000,0 (вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 копiйок) гривень. Статутний капiтал подiляється на 8400000,0 (вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч) штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1,0 (одна) гривня.
Протягом звiтного перiоду змiн у розмiрi статутного капiталу не вiдбувалося.
6. Фiнансовий результат за звiтний перiод
За 2012р. Товариством отримано доходiв у сумi 17953,3 тис. грн.
Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд операцiй з цiнними паперами у сумi 17672,9 тис. грн.
Витрати Товариства за 2012 рiк складають 17952,1 тис. грн.,
Основними складовими витрат є собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй – 17681,0 тис. грн. та адмiнiстративнi витрати – 268,3 тис. грн.
Сума податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi складає 2,8 тис. грн.
На нашу думку iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, у суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2012 року Товариство має чистий прибуток у сумi 1,2 тис. грн.
Iнша iнформацiя
7. 7. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку станом на звiтну дату не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку (крiм торговцiв цiнними паперами).
8.1. Протягом 2012 року випуск власних цiнних паперiв Товариством не здiйснювався.
8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi.
9. Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
10. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
На нашу думку, iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», у всiх суттєвих аспектах розкрита вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
За даними Товариства протягом 2012 року вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»:
№ п/п Особлива iнформацiя Змiст iнформацiї
1 прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Не було
2 прийняття рiшення про викуп власних акцiй Не було
3 факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi Не було
4 отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента Не було
5 змiну складу посадових осiб емiтента 1.Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 17.02.2012р. прийняте наступне рiшення:
1. З 17.02.2012р. звiльнити на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням Каменську Марину Андрiївну (паспорт серiї АЕ №917878, виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23.12.1997р.) з посади директора Товариства. Каменська М.А. перебувала на данiй посадi з 19.09.2011р. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
2. З 20.02.2012р. на пiдставi заяви призначити Пiдвалюк Ольгу Вiкторiвну (паспорт серiї МЕ №272975, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.04.2003р.) директором Товариства безстроково за сумiсництвом. Протягом своєї дiяльностi Пiдвалюк О.В. займала посади юриста, головного спецiалiста вiддiлу бухгалтерського облiку, звiтностi, документообiгу та кадрової роботи, головного спецiалiста контрольно-ревiзiйного вiддiлу, юриста юридичного вiддiлу, провiдного юриста, начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
2. Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 06.04.2012р. прийнято наступне рiшення:
1. З 06.04.2012р. у зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Гадяцьким Ю.Л. заяви про дострокове припинення його повноважень, вiдкликати Гадяцького Юрiя Леонiдовича (паспорт серiї АК №659047 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 07.12.1999р.) з посади Ревiзора Товариства. Перебував на данiй посадi з 15.04.2011р. (1 рiк). Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
2. З 09.04.2012р. для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати на посаду Ревiзора Товариства строком на три роки Кравчук Яну Валерiївну (паспорт серiї АЕ №567114 виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 01.04.1997р.). Протягом своєї дiяльностi Кравчук Я.В. займала посади бухгалтера, головного бухгалтера. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6 змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 1. Приватне акцiонерне товариство «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi – Товариство) повiдомляє, що 01.03.2012р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (лiцензiя АВ №581322 вiд 19.09.2006р.), був отриманий зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Дом-Iнвест» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) становив 33,3334% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Дом-Iнвест» становить 2 071 971 (два мiльйони сiмдесят одна тисяча дев’ятсот сiмдесят одна) штука простих iменних акцiй, що складає 24,6663% голосуючих акцiй Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) становив 33,3333% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПрАТ «МенеджментТехнолоджiз» становить 3 528 029 (три мiльйони п’ятсот двацять вiсiм тисяч двадцять дев’ять) штук простих iменних акцiй, що складає 42,0004% голосуючих акцiй Товариства.
2. Приватне акцiонерне товариство «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi – Товариство) повiдомляє, що 04.04.2012р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (лiцензiя АВ №581322 вiд 19.09.2006р.), був отриманий зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Приватного акцiонерного товариства «Менеджмент Технолоджiз» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) становив 42,0004% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ПрАТ «МенеджментТехнолоджiз» становить 0% голосуючих акцiй Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49069, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1) становив 15,4761% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «КБ «Транспортер» становить 0% голосуючих акцiй Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Тера-Iнвест» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) становив 0% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Тера-Iнвест» складає 3 528 029 (три мiльйона п’ятсот двадцять вiсiм тисяч двадцять дев’ять) штук простих iменних акцiй Товариства, що становить 42,0004% голосуючих акцiй Товариства
7 рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв Не було
8 рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу Не було
9 порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю Не було
10 рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента Не було
12. На нашу думку вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
13. На нашу думку стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства».
14. За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
15. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства":
На нашу думку прийняття рiшення про виконання значного правочину протягом звiтного перiоду здiйснювалося Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступнi значнi правочини:
№ п/п Змiст значного правочину Змiст iнформацiї Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi,
1, 490 млн. грн Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину
1 ДД-228/291112/32 (29.11.12) Продаж векселiв
3,162млн - 21,2% Наглядова рада
2 ДД-235/101212/50 (12.12.12) Продаж векселiв 5,038млн – 33,8% Загальнi збори
3 ДД-5250/12 (02.04.12) Продаж векселiв 8,939млн – 59,99% Загальнi збори
4 ДД-9564/12 (22.06.12) Покупка векселiв 8,202млн - 55,05% Загальнi збори
5 ДД-18711/12 (29.12.12) Покупка векселiв 2,407млн- 16,15% Наглядова рада
Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Iонова
11.03.2013р.

ProEmitent.INFO